Notitiae 1/2012

Na stiahnutie: obsah čísla 1/2012 a obálka

Obsah

Vzťah medzi auctoritas a rozvojom ľudskej spoločnosti (progressio)
Konštantín Daniel Boleš

Genéza plynúceho času – fenomén času pod fragmentárnym drobnoh_adom dejín filozofie
Ján Mičko

Realisierung der Abschlüsse des II. vatikanischen konzils durch Josef Hlouch, bischof von Budweis
Martin Weis

Teodoret z Cyru – významná osobnosť východnej cirkvi v 5. storočí
Wioleta Marchewka

List svätého Teodóza, igumena pečerského monastiera, o viere kresťanskej a latinskej
Angelus Štefan Kuruc

Konfesionálne aspekty etnických konfliktov spojených s Rusínmi na Slovensku v rokoch 1918 – 1939
Peter Borza

Výchova a vzdělávaní budoucích kněží v českobudějovické diecézi v první polovině devatenáctého století
Rudolf Svoboda

Spravovanie Košickej diecézy v 60-tych rokoch 20. storočia
Tomáš Filip

Pastora_ná starostlivos_ pápeža Pia XII. o svetové misie v encyklike Evangelii Praecones
Štefan Lenčiš

Tlačené pramene k farskej organizácii Ostrihomskej arcidiecézy 1000 – 1919 II. kalendáriá a schematizmy (1766 – 1919)
Albert Ivan Petreje

Biskupská knižnica v Košiciach – história, súčasnosť a budúcnosť
Andrea Cibuláková

Ukážka a preklad textu písaného v literárnej forme kuriálnej latinčiny
Jozef Pira

Teologická a ikonografická koncepcia hlavného (západného) portálu Františkánskeho kostola v Košiciach
Miroslava Fuhrman Maretta