Etika publikovania

Etika publikovania je základný dokument, ktorý zaväzuje k dodržiavaniu etických princípov. Publikačná etika časopisu Notitiae historiae ecclesiasticae rešpektuje Etický kódex Katolíckej univerzity v Ružomberku a zároveň vychádza z Etického kódexu Výboru pre publikačnú etiku (COPE), dostupného na www.publicationethics.org. Zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty podieľajúce sa na publikovaní v tomto časopise. Hlavným cieľom publikačnej etiky je zaistiť maximálnu kvalitu, objektivitu a transparentnosť časopisu a dbať na súlad publikovaných textov s platnými právnymi predpismi.

Povinnosti autorov

 • Autor má povinnosť sa zapojiť do recenzného konania a reagovať na pripomienky recenzentov a prípadné nedostatky upraviť. Ak nastanú sporné prípady, má kontaktovať redakciu časopisu.
 • Je neetické, ak autor identický alebo takmer identický text poskytne na publikovanie aj iným redakciám.
 • Autor sa musí riadiť pokynmi pre autorov a dodržiavať určenú citačnú normu.
 • Zaslaním príspevkov k recenznému posúdeniu autor automaticky prehlasuje, že všetky údaje v príspevku sú pravdivé a pôvodné. Ak autor použil prácu alebo formulácie iných autorov, musí ich riadne citovať.
 • V prípade, ak autor zistí vo svojej práci významnú chybu alebo nepresnosť, je povinný kontaktovať redakciu.
 • Autor je povinný uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt).
 • Autor je povinný vyvarovať sa urážlivých výrokov, ktoré by mohli poškodiť ďalšie osoby alebo dobré meno časopisu.

Povinnosti recenzentov

 • Ak sa recenzent necíti byť kvalifikovaný pre posudzovanie rukopisu, alebo má iné vážne dôvody, upovedomí redakciu a do recenzného riadenia nevstúpi.
 • Recenzent musí zachovávať objektivitu pri hodnotení práce.
 • Recenzent má povinnosť jasne formulovať svoje názory.
 • Každý rukopis je považovaný za dôverný dokument a nesmie byť bez súhlasu autora nikomu poskytnutý a s nikým diskutovaný.
 • Recenzent nesmie zneužiť informácie uvedené v recenzovanom príspevku pre osobné alebo iné účely.
 • Recenzent môže odmietnuť vypracovanie recenzného posudku z dôvodu konfliktu odborných záujmov.
 • Recenzent by mal autora upozorniť na chýbajúce významné publikované tituly k danej téme.
 • Recenzent by mal redakciu upozorniť na akúkoľvek podstatnú podobnosť či prekryv rukopisu s inou publikovanú prácou, ktorej si je vedomý.

Povinnosti redakcie

 • Redakcia musí zabezpečiť, aby všetky príspevky boli anonymne posúdené externými recenzentmi.
 • Redakcia je zodpovedná za obsah časopisu a kvalitu publikovaných príspevkov.
 • Redakcia zachováva objektívny prístup ku všetkým dodaným príspevkom a zachováva hlavné kritériá výberu príspevkov, ktorými sú:
 • odborná úroveň a význam daného príspevku;
 • súlad témy s odborným zameraním časopisu.
 • Redakcia vynaloží všetko úsilie na zachovanie nestrannosti recenzného riadenia, aby nedošlo k odhaleniu identity autora rukopisu jeho recenzentom a naopak.
 • V spolupráci s redakčnou radou rieši prípadné odvolania autorov proti pripomienkam z recenzného riadenia a iné sťažnosti.
 • S konečnou platnosťou rozhoduje o odmietnutí alebo prijatí príspevku na publikovanie.

Povinnosti redakčnej rady

 • Redakčná rada sa svojou činnosťou snaží o neustále zlepšovanie odbornej i formálnej stránky časopisu, podporuje slobodu prejavu, v súlade so všeobecne rešpektovanou etikou je pripravená po predchádzajúcom prerokovaní publikovať prípadné aktuálne opravy, odvolanie a ospravedlnenia.
 • Redakčná rada má právomoc vyjadriť sa k recenznému konaniu v celom jeho priebehu.
 • Redakcia chráni dôverný charakter osobných údajov, obsah recenzných posudkov a dôverný charakter korešpondencie redakcie s autormi a recenzentmi. 
 • Garantuje dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel.