Pokyny pre autorov

Vedecký recenzovaný časopis Notitiæ historiæ ecclesiasticæ vychádza dvakrát v roku (jún a december). Je zameraný na publikáciu príspevkov, ktoré vznikajú v rámci vedeckej práce v oblasti cirkevných dejín a s nimi súvisiacich vedných disciplín.

Príspevok musí spĺňať kritéria vedeckého článku alebo štúdie, dôraz má byť kladený predovšetkým na originalitu a pôvodnosť príspevku. Okrem vedeckých článkov a štúdií je možné prispievať aj spracovaním historických prameňov v ich pôvodnej podobe alebo ich prekladmi do slovenského jazyka. Redakcia prijíma aj odborné recenzie nedávno vydaných publikácií, rozhovory s osobnosťami o odbornej téme, anotácie vydanej literatúry s tematikou cirkevných dejín a správy z konferencií a zaujímavých podujatí z danej oblasti.

Príspevok redakcia predloží na anonymné posúdenie najmenej dvom recenzentom. Redakcia si vyhradzuje právo požiadať autora o doplnenie a korekciu príspevku podľa návrhu recenzenta, a tiež neuverejniť príspevok, ktorý mal v recenznom pokračovaní zamietavé stanovisko. Autor odovzdaním príspevku do redakcie časopisu NHE súhlasí s jeho publikovaním aj v elektronickej podobe na webovej stránke KU TF.

Rozsah príspevku: 

  • Vedecká štúdia, vrátane poznámkového aparátu, by mala byť max. v rozsahu 40 normostrán (1 normovaná strana = 1800 znakov aj s medzerami).
  • Recenzia, anotácia a správa v rozsahu max. 8 normostrán.

Príspevok musí obsahovať:

- názov príspevku,

- názov príspevku v anglickom jazyku,

- meno autora (autorov),

- abstrakt v anglickom jazyku a kľúčové slova v abecednom poradí (1/2 normostrana),

- vlastný text príspevku, ktorý bude obsahovať aj “úvod“ (autor v ňom predstaví, v čom je práca prínosná a “záver“, kde zhodnotí výsledky svojho výskumu),

- vlastný text príspevku ma obsahovať aj poznámkový aparát s odkazmi na použité pramenné, literárne a iné zdroje,

- biografický portrét autora (tituly, meno a priezvisko, pracovisko, adresa pracoviska, e-mailový kontakt, telefonický kontakt).

Úprava textu:

Príspevok má byť prehľadne a logicky členený. Pri písaní príspevku je potrebné zachovávať jednotný štýl a formát práce (font Times New Roman, písmo 12 bodov, riadkovanie 1,5). Do textu nie je potrebné vkladať hlavičky a päty strán, rovnako ani čísla strán.

Citácie a bibliografické odkazy:

Pri citácií publikácií v poznámkovom aparáte práce je potrebné dodržiavať pravidlá citácie podľa normy STN ISO 690 a ISO 690-2 a tiež aj pravidlá slovenského pravopisu. Pre uľahčenie citovania uvádzame niektoré príklady:

Odkaz na monografiu (do 3 autorov):

1 CHALUPECKÝ, Ivan. Biskup Ján Vojtaššák. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2009, s. 4.

2 BORZA, Peter – GRADOŠ, Juraj (ed.) Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie – Prešovská archieparchia. Prešov: Petra, n. o., 2016, s. 85.

Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori):

3 HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry. Bratislava: Družstevná únia SR, 1995, s. 58.

Odkaz na zborník ako celok:

4 JAKUBČIN, Pavol (ed.). Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989 : Zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 5. – 6. mája 2010. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010, 287 s.

Odkaz na príspevok v zborníku:

5 HIŠEM, Cyril. Kalvárie na území Košickej arcidiecézy. In LENČIŠ, Štefan. (ed.). Púte a putovanie. Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného sympózia z cirkevných dejín. Košice: Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Katedra cirkevných dejín, 2005, s. 115 – 121.

Odkaz na príspevok publikovaný v periodiku:

6 HAĽKO, Jozef. Biskup Július Gábriš a Združenie katolíckych duchovných Pacem in Terris. In Pamäť národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 30 – 45.

Odkaz na elektronický zdroj:

7 BENEDIKT XIV. Príhovor Benedikta XVI. pri udeľovaní „Ceny Josepha Ratzingera“. [online] Dostupné na internete:<http://www.kbs.sk/?cid=1321358708>.

     Odkaz na archívny prameň:

8 Archivum  Archidioecesis Cassoviensis (ďalej AACass), fond Administratívne spisy, (ďalej f.), sign. 1161/1929.

MV SR, Štátny archív Prešov, fond: Drugeth Humenné (ďalej ako ŠA PO, DH), inv. č. 288/4 (Inventár zo 7. januára 1641).

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (ďalej MNL OL), Diplomatikai levéltár 2519, (ďalej len Dl).

    Pri opakovanom použití jedného diela používajte skrátený zápis:

          9 CHALUPECKÝ, Ivan. Biskup Ján Vojtaššák, s. 28 – 30.

    Pri zápise viacerých zdrojov v jednej poznámke je potrebne jednotlivé diela
   oddeliť bodkočiarkou (bez medzery pred, s medzerou za):

10 ČIŽMAR, Marián. Rehoľný život na území Košického arcibiskupstva. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 71; CHALUPECKY, Ivan. Biskup Ján Vojtaššák. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2009, s. 25 – 28.

Citácie a bibliografické odkazy:

Pomlčka (–) sa používa aj na zápis číselných rozsahov, napr.: v rokoch 1985 – 1989, s. 25 – 30, pričom sa pred pomlčkou aj za ňou vždy píše medzera. Pomlčka najčastejšie nahrádza výrazy „až“, „do“, „a“, ktoré sa od ostatného textu oddeľujú medzerou. Na klávesnici ju napíšeme: podržaním klávesy „ľavý alt“ a číselnou kombináciou 0150, alebo podržaním klávesy „CTRL“ a číselným znakom na numerickej klávesnici „-“.

Pri uvedení poradového čísla odvolávky v texte píšeme toto číslo až za interpunkčným znamienkom (za bodkou, čiarkou, výkričníkom, úvodzovkami) na konci vety. V texte to vyzerá nasledovne: „Uskutočnilo sa to na konci roka.“6

Ak sa veta konči výrazom, za ktorým nasleduje bodka (skratkou alebo radovou číslovkou), ďalšia bodka sa na konci vety nedáva, napr.: Hovorí o tom encyklika Benedikta XVI. Pri iných interpunkčných znamienkach (čiarka, bodka, výkričník, tri bodky) to neplatí.

 

Redakcia si vyhradzuje právo podľa uváženia do príspevku zasiahnuť. V prípade cudzojazyčného príspevku je potrebné kontaktovať redakčnú radu, ktorá zváži vhodnosť príspevku. Redakčná rada si ďalej vyhradzuje právo nezaradiť do časopisu tie príspevky, ktoré nebudú korešpondovať so zameraním časopisu, neodborné príspevky a príspevky, ktoré nebudú rešpektovať stanovené pokyny pre autorov príspevkov. Príspevky je potrebne zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu icd@ktfke.sk do stanoveného dátumu uzávierky: koniec mesiaca február a september.

Redakčná rada časopisu