Pokyny pre autorov

Časopis Notitiæ historiæ ecclesiasticæ vychádza dvakrát v roku (jún a december). Je zameraný nas publikáciu príspevkov, ktoré vznikajú v rámci vedeckej práce v oblasti cirkevných dejín a s nimi súvisiacich vedných disciplín.

Príspevok musí spĺňať kritéria vedeckého článku alebo štúdie, dôraz má byť kladený predovšetkým na originalitu a pôvodnosť príspevku. Okrem vedeckých článkov a štúdií je možné prispievať aj spracovaním historických prameňov v ich pôvodnej podobe alebo ich prekladmi do slovenského jazyka. Redakcia prijíma aj odborné recenzie nedávno vydaných publikácií, rozhovory s osobnosťami o odbornej téme, anotácie vydanej literatúry s tematikou cirkevných dejín a správy z konferencií a zaujímavých podujatí z danej oblasti.

Príspevok redakcia predloží na anonymné posúdenie najmenej dvom recenzentom. Redakcia si vyhradzuje právo požiadať autora o doplnenie a korekciu príspevku podľa návrhu recenzenta a tiež neuverejniť príspevok, ktorý mal v recenznom pokračovaní zamietavé stanovisko. 

Rozsah príspevku: 

  • Vedecká štúdia, vrátane poznámkového aparátu, by mala byť v rozsahu 10 – 40 normostrán (1 normovaná strana = 1800 znakov aj s medzerami).
  • Odborný článok v rozsahu 5 – 20 normostrán.
  • Recenzia, anotácia a správa v rozsahu 2 – 8 normostrán.

Príspevok musí obsahovať:

- názov príspevku,

- názov príspevku v anglickom jazyku,

- meno autora (autorov),

- abstrakt v slovenskom jazyku a kľúčové slova v abecednom poradí (1/2 normostrana),

- abstrakt v anglickom jazyku a kľúčové slova v abecednom poradí (1/2 normostrana),

- vlastný text príspevku,

- poznámkový aparát z bibliografických odkazov použitých publikácii,

- Resumé – v slovenskom jazyku v rozsahu približne 1 normostrana,

- Summary – v anglickom jazyku v rozsahu približne 1 normostrana,

- biografický portrét autora (tituly, pracovisko, adresa pracoviska, e-mailový kontakt, telefonický kontakt).

Úprava textu:

Príspevok má byť prehľadne a logicky členený. Pri písaní príspevku je potrebné zachovávať jednotný štýl a formát práce (font Times New Roman, písmo 12 bodov, riadkovanie 1,5). Do textu nie je potrebné vkladať hlavičky a päty strán, rovnako ani čísla strán.

Citácie a bibliografické odkazy:

Pri citácií publikácií v poznámkovom aparáte práce je potrebné dodržiavať pravidlá citácie podľa normy STN ISO 690. Pre uľahčenie citovania uvádzame príklady:

Odkaz na monografiu (do 3 autorov):

1 CHALUPECKÝ, Ivan. Biskup Ján Vojtaššák. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009, s. 4.

2 BORZA, Peter – GRADOŠ, Juraj (ed.) Historický schematizmus farností Prešovskej metropolie - Prešovská archieparchia. Prešov : Petra, n. o., 2016, s. 85.

Odkaz na monografiu (viac ako 3 autori):

3 HOLEC, Roman et al. Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry. Bratislava : Družstevná únia SR, 1995, s. 58.

Odkaz na zborník ako celok:

4 JAKUBČIN, Pavol (ed.). Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989 : Zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 5. – 6. mája 2010. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, 287 s.

Odkaz na príspevok v zborníku:

5 HIŠEM, Cyril. Kalvárie na území Košickej arcidiecézy. In LENČIŠ, Štefan. (ed.). Púte a putovanie. Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného sympózia z cirkevných dejín. Košice : Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Katedra cirkevných dejín, 2005, s. 115 – 121.

Odkaz na príspevok publikovaný v periodiku:

6 HAĽKO, Jozef. Biskup Július Gábriš a Združenie katolíckych duchovných Pacem in Terris. In Pamäť národa, 2007, roč. 3, č. 3, s. 30 – 45.

Odkaz na elektronický zdroj:

7 BENEDIKT XIV. Príhovor Benedikta XVI. pri udeľovaní „Ceny Josepha Ratzingera“. [online] Dostupné na internete:<http://www.kbs.sk/?cid=1321358708>.

     Odkaz na archívny prameň:

8 Archivum  Archidioecesis Cassoviensis (ďalej AACass), fond Administratívne spisy, (ďalej f.),  sign. 1161/1929.

MV SR, Štátny archív Prešov, fond: Drugeth Humenné (ďalej ako ŠA PO, DH), inv. č. 288/4 (Inventár zo 7. januára 1641).

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (ďalej MNL OL), Diplomatikai levéltár 2519, (ďalej len Dl).

    Pri opakovanom použití jedného diela používajte skrátený zápis:

          9 CHALUPECKY, Ivan. Biskup Jan Vojtaššak, s. 28 – 30.

    Pri zápise viacerých zdrojov v jednej poznámke je potrebne jednotlivé diela
   oddeliť bodkočiarkou (bez medzery pred, s medzerou za):

10 ČIŽMAR, Marian. Rehoľný život na území Košického arcibiskupstva. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, s. 71; CHALUPECKY, Ivan. Biskup Ján Vojtaššák. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009, s. 25 – 28.

Príspevky je potrebne zaslať v elektronickej podobe na e-mailovú adresu icd@ktfke.sk do stanoveného dátumu uzávierky: koniec mesiaca február a august.

Redakčná rada časopisu