Redakčná rada

Hlavný redaktor: prof. PhDr. ThDr. Štefan LENČIŠ, PhD.

Redakčná rada:

ThDr. Daniel BOLEŠ, PhD. – TF, Katolícka univerzita v Ružomberku
doc. ThDr. Peter BORZA, PhD. FF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. PhDr. Jaroslav CORANIČ, PhD. – GTF, Prešovská univerzita v Prešove
Mgr. Peter FEDORČÁK, PhD.FF, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD. TF, Katolícka univerzita v Ružomberku
prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD. –  Univerzita Komenského v Bratislave, RKCMBF Bratislava
ThDr. Angelus Štefan KURUC O.Praem., PhD. – TF, Katolícka univerzita v Ružomberku
doc. ThDr. Radoslav LOJAN, PhD.TF, Katolícka univerzita v Ružomberku
prof. ThDr. Ján ŠAFIN, PhD.Pravoslávna bohoslovecká fakulta,  Prešovská univerzita v Prešove

Medzinárodná redakčná rada:

Dr. Viliam Štefan DÓCI OPIstituto storico domenicano Roma, Taliansko
doc. PhDr. Jitka JONOVÁ, Th.D.Univerzita Palackého v Olomouci, CM teologická fakulta Olomouc, Česko
prof. Dr. István KÄFER, PhD. – Gál Ferenc Főiskola Szeged, Maďarsko
doc. Viktor KICHERA, PhD. Uzhhorod National University, Faculty of History, Ukrajina
Mons. HELic. Jozef KRIŠTOF – Segreteria di Stato, Citta del Vaticano
dr hab. Jarosław R. MARCZEWSKIKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II., Lublin, Poľsko
prof. Dr hab. Józef MARECKIUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poľsko
Dr. habil. Béla PUKÁNSZKY, DSc.Univerzity Eszterházy Károly, Eger, Maďarsko
prof. PaedDr. ThLic. Martin WEIS, ThD.TF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česko

Jazykový redaktor:

slovenského textu: Mgr. Eva BODNÁROVÁ
anglického textu: Frances KREMARIK

Technický redaktor: Marián HUMENSKÝ

Návrh obálky: Ján MIŠKO