Úvod

Notitiæ historiæ ecclesiasticæ je vedecký recenzovaný časopis Inštitútu cirkevných dejín na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý bol založený v roku 2012 a vychádza pravidelne v printovej podobe. Kvôli jeho väčšej dostupnosti, pre širokú odbornú i laickú verejnosť, ponúkame ho aj prostredníctvom tejto webovej stránky.

Cieľom tohto časopisu je publikovať pôvodné vedecké práce, ktoré doteraz neboli publikované z oblasti cirkevných dejín a s nimi súvisiacich vedných disciplín. Obsah časopisu tvoria vedecké príspevky, odborné články, štúdie, spracované historické pramene v pôvodnej podobe a ich preklady do slovenského jazyka. Jeho obsah ďalej tvoria aj odborné recenzie a anotácie vydaných publikácií, rozhovory s osobnosťami o odborných témach, správy z konferencií a zaujímavých podujatí z oblasti cirkevných dejín.

Cieľovou skupinou časopisu sú predovšetkým odborníci pôsobiaci v jednotlivých historických oblastiach so zameraním na cirkevnú históriu, akademická verejnosť, študenti, absolvujúci študijný program história a jej príbuzné odbory a v neposlednom rade je určený aj pre široké spektrum záujemcov o poznanie cirkevných dejín.

Časopis vychádza dvakrát v roku v mesiaci jún a december a jeho tematika nie je časovo ani teritoriálne ohraničená. Príspevky sú publikované prevažne v slovenčine, češtine a angličtine.

Budeme radi, ak tento časopis prispeje k výskumu a publikovaniu cirkevných dejín, ktoré majú v histórii ľudstva svoje významné miesto. Podeľte sa so svojim výskumom aj prostredníctvom nášho časopisu.

Prajeme Vám obohacujúce, tvorivé a pritom aj príjemné čítanie.

                                                                                                                        Redakcia časopisu