Notitiae historiae ecclesiasticae 2/2022

Fulltext: 2/2022 (číslo, obálka)
Rok vydania: 2022
Číslo: 2
Ročník: 11
Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISSN 2730-0153 (Online)
URL časopisu: web: www.nhe.ktfke.sk

Kult obetí domnelých rituálnych vrážd v Katolíckej cirkvi 12. – 18. storočí
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.2.8-24
Angelus Š. Kuruc
Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín
Hlavná 89, 041 21 Košice

Žigmund Stojka – košický farár a neskorší sedmohradský biskup
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.2.25-37
Róbert Eliáš
Archív Arcibiskupského úradu Košice
Hlavná 28, 041 83 Košice

Biskupská služba Eduarda Nécseya počas ponifikátu pápeža Pia XII
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.2.38-65
Viliam Judák
Univerzita Komenského
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26, 814 58 Bratislava

Theologie im Dienste der kommunistischen Ideologie am Beispiel
des literarischen Werks von P. Josef Plojhar

DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.2.66-73
Martin Weis
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Teologická fakulta
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice

Spolkové a sociálne aktivity dominikána Mikuláša Lexmanna
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2022.11.2.74-88
Monika Tresová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta

Moyzesova 9, 040 59 Košice