Notitiae historiae ecclesiasticae 2/2023

Fulltext: 2/2023 (číslo, obálka)
Rok vydania: 2023
Číslo: 2
Ročník: 12
Vydavateľ: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISSN 2730-0153 (Online)
URL časopisu: web: www.nhe.ktfke.sk

Historické okolnosti súvisiace so zvolaním biskupskej synody v Kartágu
v roku 251

DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2023.12.2.8-27
prof.  Štefan Lenčiš, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín
Hlavná 89, 040 01 Košice

Počiatky myšlianskeho prepošstva (1232 – 1262)
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2023.12.2.28-42
ThDr. Daniel Boleš, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín
Hlavná 89, 040 01 Košice

Constitutiones Synodales Ecclesiae Strigoniensis
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2023.12.2.43-53
Mgr. Martin Baloga
Oddelenie spracovania historických knižničných dokumentov
a historických knižničných fondov
Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

Mons. ThDr. Ignác Fábry, čanádsky biskupský vikár a košický biskup
DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2023.12.2.54-65
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín
Hlavná 89, 040 01 Košice

Význam a prínos rokovaní Vatikánu a Československa v 60. rokoch
20. storočia v živote katolíckej cirkvi v Československu

DOI: https://doi.org/10.54937/nhe.2023.12.2.66-82
Mgr. Stanislav Dzuričko
Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Inštitút cirkevných dejín
Hlavná 89, 040 01 Košice